Ne: 30/3 1000g

Ne: 30/3

Số mét: 16.700
Đường kính: 140
Tốc độ: 700
Chi số sợi: 10
Góc cuộn: 6.990
Đồng tiền số : 2
Màu ống đậu: Vàng
Trọng lượng: 1000gram
Số đậu: 4 máy se
Màu ống giấy: Xanh