SSP Ne 32/2

SSP Ne 32/2

       Thông tin ống sợi          Cone info 
kích thước: ∅52 Màu trắng Zise: white ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 01 – 21 Lot: SSP 01-21
Đóng gói: 08-21 Packing 08-21

Test of yarn traction.PDF….Download file ⇓