SSP Ne 62/3

                               

    Tiếng Việt                                     English

 

       Thông tin ống sợi          Cone info 
kích thước: ∅34 Màu trắng Zise: white ∅34
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 31 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyesing
Lô: SSP 02 – 21 Lot: SSP 02-21
Đóng gói: 07-21 Packing 07-21


Test of yarn traction.PDF download file ⇓

 

 

Danh mục: