SSP Ne 62/2

SSP Ne 62/2

     Thông tin lõi sợi      Cone info
kích thước: ∅52 Màu trắng Zise: white ∅52
Trọng Lượng: 56 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyesing
Lô: SSP 02 – 21 Lot: SSP 02-21
Đóng gói: 08-21 Packing 08-21

Test of yarn traction.PDF…Download file⇓