SSP Ne 62/3

SSP Ne 62/3

       Thông tin ống sợi          Cone info 
kích thước: ∅52 Màu trắng Zise: white ∅52
Trọng Lượng: 31 Gram Weight: 56 Gram
Lõi nhưa: chịu nhiệt, áp lực, Plastic dye tubes: Heat resistant,
Chuyên dùng cho nhuộm cao áp Specialised for high pressure dyeing
Lô: SSP 02 – 21 Lot: SSP 02-21
Đóng gói: 07-21 Packing 07-21

Test of yarn traction 62/3.PDF download file ⇓