Thiết Bị

Máy Xé Kiện (Bale Plucker)

Dây Bông Liên Hợp (Blowing Room Line)

Máy Chải Thô (Carding Machine)

Máy Ghép Băng 1(Draw Frame 1)

Máy Ghép Băng 2(Draw Frame Autoleveler)

Máy Kéo Sợi Thô(Roving Frame)

Máy Kéo Sợi Con(Ring Frame)

Máy Đánh Ống(Auto Winder)

Máy Đậu(Assembly Winder)

Máy Se(Two For One Twisting)